Warunki zakupu

Warunkiem zakupu biletu na naszej stronie jest akceptacja podanego niżej Regulaminu.
Akceptacja Regulaminu www.Biletyautobusowe.com oznacza , że każdy Użytkownik zapoznał się z warunkami zakupu biletu oraz z Umownymi Warunkami Przewozu danego przewoźnika.
Regulamin użytkowania www.Biletyautobusowe.com
Regulamin dotyczy zakupu biletów autokarowych za pomocą systemu na stronie www.Biletyautobusowe.com i dokonywania płatności za pomocą kart kredytowych i przelewów elektronicznych.

Pojęcia

 • Użytkownik – osoba pełnoletnia, która dokonuje zakupu biletu w swoim lub w imieniu innej osoby. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zakupu biletu ponosi Pasażer.
 • Przewoźnik – wybrana przez Użytkownika firma realizująca wybrane połączenia autokarowe
 • Regulamin korzystania z serwisu – wymaga akceptacji w procesie zakupu biletu
 • Umowne Warunki Przewozu – szczegółowe warunki przewozu osób określane przez każdego przewoźnika dotyczące praw i obowiązków Pasażera jak i Przewoźnika (zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją tych warunków).
 • Umowa zakupu biletu – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem i Przewoźnikiem na zrealizowanie przewozu w ramach zakupionego biletu

Rezerwacja i zakup biletu

 • Użytkownik za pośrednictwem wyszukiwarki połączeń dokonuje wyboru trasy podróży, przewoźnika i odpowiedniej taryfy cenowej.
 • Warunkiem pomyślnie przeprowadzonej rezerwacji jest prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika kwestionariusza osobowego i akceptacja Umownych Warunków Przewozu i niniejszego Regulaminu.
 • Użytkownik za pośrednictwem strony www.Biletyautobusowe.com dokonuje płatności za wybraną rezerwację poprzez jeden z dostępnych systemów: e-Card, e-przelewy
 • Od czasu złożenia rezerwacji, Użytkownik ma 15 min na pomyślne przeprowadzenie operacji zapłaty za bilet. Po przekroczeniu tego czasu – rezerwacja zostaje automatycznie usunięta.
 • Za anulowanie rezerwacji w przypadku nie dokonania płatności w określonym limicie czasu – 15 min- nie ponosimy odpowiedzialności.
 • Aby dokonać płatności za wybraną podróż należy posiadać obsługiwaną przez e-Card kartę płatniczą lub konto z dostępem internetowym w odpowiednim banku, oraz zabezpieczyć odpowiednią kwotę na obciążenie karty lub rachunku bankowego za zakupiony bilet.
 • W przypadku braku możliwości zablokowania odpowiedniej kwoty na karcie płatniczej lub brak wystarczających środków na koncie – rezerwacja nie zostanie potwierdzona.
 • Płatności dokonywane przez system e-Card zapewnia bezpieczne realizowanie transakcji. W trakcie autoryzacji w systemach płatniczych sprzedający nie uzyskuje żadnych danych o koncie Użytkownika.

Wydruk biletu

 • Po pomyślnym dokonaniu rezerwacji i płatności Użytkownik na posiadanym sprzęcie umożliwiającym wydruk formatu A4 – drukuje właściwy bilet.
 • Wydrukowany bilet jest dokumentem upoważniającym do odbycia podróży.
 • Dokonanie zakupu za pośrednictwem www.Biletyautobusowe.com jest zawarciem wiążącej Umowy pomiędzy, Użytkownikiem i Przewoźnikiem oraz oznacza całkowitą akceptację Warunków Przewozu w szczególności warunków dotyczących stosowanych cen, dodatkowych opłat manipulacyjnych oraz opłat stosowanych w przypadku rezygnacji z podróży i zwrotu biletu.
 • Rezerwacji i zakupu biletu mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie.

Zmiany, zwroty i operacje dodatkowe w zakupionych biletach

 • Użytkownik ma prawo do zwrotu i zmian w zakupionych biletach poprzez serwis www.Biletyautobusowe.com
 • Warunkiem dokonania zmiany lub zwrotu jest zgodność operacji z Umownymi Warunkami Przewozu przewoźnika z którym została zawarta umowa w trakcie zakupu biletu. Za zmiany i zwroty pobierana jest dodatkowa opłata manipulacyjna.
 • Zmiany i zwroty zgodnie z Umownymi Warunkami Przewozu są wykonywane przez Biuro Podróży Orbita (telefon i adres mailowy w Kontakcie).

Ochrona danych osobowych

 • Do dokonania rezerwacji i zakupu niezbędne jest podanie podstawowych danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia). Podane dane w kwestionariuszu do rezerwacji biletu autokarowego są wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi przewozu. Dodatkowe dane osobowe mają charakter dobrowolny i wykorzystywane są przez Administratora danych tylko w sytuacjach awaryjnych. Administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkownika jest Przewoźnik, z którym w momencie zakupu zostaje zawarta Umowa.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i do modyfikowania podanych informacji.

Prawa i obowiązki stron

 • Zakup biletu jest umową cywilno-prawną zawieraną pomiędzy Przewoźnikiem i Użytkownikiem za pomocą strony www.Biletyautobusowe.com
 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z ww. strony zgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami prawa oraz Regulaminem Serwisu.
 • Wykorzystywanie Serwisu do składania przez Użytkownika nieprawdziwych lub fałszywych rezerwacji, przenoszenie praw wynikających z zawarcia umowy na osoby trzecie jest niedozwolone.
 • Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych i danych dotyczących płatności.
 • Użytkownik dokonując zakupu biletu i akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że znane są mu przepisy prawa cywilnego i karnego dotyczące działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym oraz wynikające z tego konsekwencje.
 • Oświadczamy, że o działaniach o charakterze przestępczym (hacking, oszustwo, itp.), poinformujemy właściwe organy ochrony prawa.
 • Przewoźnik ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Użytkownik nie dostosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w przypadku podania nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowych niezbędnych do zakupu biletu lub danych dotyczących płatności za pomocą e-Card i e-przelewów.
 • Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji zakupu biletu przez www.Biletyautobusowe.com są przyjmowane w formie pisemnej w terminie do 7 dni od daty realizacji transakcji zakupu. W składanej reklamacji winny się znaleźć wszystkie niezbędne informacje o transakcji oraz pełna dokumentacja dotycząca przedmiotu reklamacji.